Odstúpenie od zmluvy

Reklamácia

prípade poruchy, závady, chyby, straty kvality alebo samopoškodenia tovaru, nás prosím kontaktujte emailom na  kristianszikonya@gmail.com alebo telefonicky na +421 903 232 257. Tovar na spôsob dobierky neprijímame. Odporúčame posielaný tovar poistiť

 

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje a ani neobmedzuje akékoľvek záväzné a zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky sa riadia všeobecne záväznými ustanoveniami o predaji tovaru v obchode v zmysle Občianskeho zákonníka.

Ak sa počas záručnej doby objaví na výrobku chyba spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, po splnení nasledujúcich podmienok bude chybný výrobok /alebo jeho časť či súčasť/ bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo časť musí byť kompletná. Záruka poskytovaná výrobcom sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlučiteľným s návodom na požitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia výrobku skladovaním mimo teplotný rozsah -20°C až 45°C.

Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu /záručnú opravu/ do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

Záručná lehota sa poskytuje na obdobie 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, alebo povereným dopravcom.

Reklamácia musí obsahovať aspoň:

  • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
  • konkrétny popis chyby, prípadne s fotodokumentáciou poškodenia
  • kópiu dokladu o nadobudnutí – faktúru (prípadne kópia), ktorá slúži aj ako záručný list
  • adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (tel. číslo, email)

 

Ak uvedené náležitosti nebudú obsahom reklamácie, nebude sa môcť reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkoľvek spôsobom. V prípade uznania reklamácie bude opravený alebo vymenený výrobok dopravený späť na naše náklady.Reklamačný protokol Vám bude vystavený a zaslaný emailom do siedmych dní od obdŕžania reklamácie. Rovnakým spôsobom budete informovaný o vybavení reklamácie a zaslaní opraveného alebo vymeneného výrobku späť na Vašu adresu.

Reklamácie zasielajte na:

(Vyššie poskytované Informácie boli použité zo zákona o ochrane spotrebiteľa)

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia

osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto

zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese

Kristian SZIKONYA-YELLOWFISH Lipový rad 1344 MARCELOVÁ 946 32 príp. kristianszikonya@gmail.com. Na tento

účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť https://www.yellowfish.sk/fotky29838/odstupenie-od-zmluvy.doc . Ak

využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom

nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na

odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím

zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na

dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia,

ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,

keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená

rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným

spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu

alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr

 

3. Spôsob vrátenia tovaru od spotrebiteľa

a) Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní

odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar

odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

b) Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy (spotrebiteľ, zákazník).

 

c) Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným

spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.